Bezemisná likvidácia odpadov s výrobou energie

Technológia

Predstavujeme zariadenie, ktoré je schopné prijať a upraviť odpad a druhotné suroviny, či už od priemyselných zákazníkov, ako aj z bežných domácností, a tieto následne expedovať na finálne spracovanie. Úpravou a prípadným dotriedením prijatého odpadu sa výrazne zvyšuje miera následného zhodnotenia odpadu.
 
Zariadenie na energetické využitie odpadu,  je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, resp. na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu, ktoré vie dodať do verejnej siete a pre potreby priemyselných, resp. komunálnych zákazníkov.
 
Táto technológia je navrhnutá na základe kontinuálneho, frakcionovaného a rekombinantného tepelného spracovania v hermeticky uzavretom reaktore, bez prísunu atmosférického kyslíka, v redukčnom prostredí, nie spaľovaním, ale iba zvýšením teplôt.
Vysoká účinnosť a účinnosť tohto procesu je umocnená multicyklickou molekulárnou deštrukciou a čiastočnou frakčnou destiláciou. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklickej deštrukcie a reštrukturalizácie molekúl.
 
Odpad do spracovateľskej linky musí byť dodávaný v drvenej forme rozmerov 3×3 cm. Odpad nesmie obsahovať sklo a kovy a nesmie to byť jedovatý alebo nebezpečný odpad. Z pohľadu výkonnosti je najlepší miešaný odpad. Odpad sa môže skladať z biologického odpadu, ropných produktov (guma, plasty, oleje), kaly, drevo, komunálny odpad.
 
Jediným produktom je elektrina bez odpadov.

“Našou víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť.”

Pridali sme sa a podporujeme :