Bezemisní likvidace odpadů s výrobou energie

Technologie

Představujeme zařízení, které je schopno přijmout a upravit odpad a druhotné suroviny, ať už od průmyslových zákazníků, tak z běžných domácností, a tyto následně expedovat k finálnímu zpracování. Úpravou a případným dotříděním přijatého odpadu se výrazně zvyšuje míra následného zhodnocení odpadu.

Zařízení pro energetické využití odpadu, je schopno přeměnit odpad, který není vhodný k recyklaci, resp. na další materiálové zhodnocení na elektrickou energii, které umí dodat do veřejné sítě a pro potřeby průmyslových, resp. komunálních zákazníků.

Tato technologie je navržena na základě kontinuálního, frakcionovaného a rekombinantního tepelného zpracování v hermeticky uzavřeném reaktoru, bez přísunu atmosférického kyslíku, v redukčním prostředí, nikoli spalováním, ale pouze zvýšením teplot.

Vysoká účinnost a účinnost tohoto procesu je umocněna multicyklickou molekulární destrukcí a částečnou frakční destilací. Klasická pyrolýza to nedokáže bez multicyklické destrukce a restrukturalizace molekul.

Odpad do zpracovatelské linky musí být dodáván v drcené formě rozměrů 3×3 cm. Odpad nesmí obsahovat sklo a kovy a nesmí to být jedovatý nebo nebezpečný odpad. Z pohledu výkonnosti je nejlepší míchaný odpad. Odpad se může skládat z biologického odpadu, ropných produktů (guma, plasty, oleje), kaly, dřevo, komunální odpad.

Jediným produktem je elektřina bez odpadů.

“Naší vizí je společnost bez odpadů. Téměř veškerý odpad, který dnes končí na skládce, totiž lze racionálně využít.”

Přidali jsme se a podporujeme :